header

Goed onderwijs, optimale aansluiting

De hoofddoelstelling van de Educatieve Agenda Limburg is behoud en uitbouw van goed onderwijs in Limburg. Onderwijs waarin leerlingen zaken leren die goed zijn afgestemd op hun talenten en interesses en op de behoefte vanuit maatschappij en arbeidsmarkt en waarin leerkrachten zich verder kunnen ontplooien. De Educatieve Agenda Limburg wil dit bereiken door middel van een programma dat de dialoog, het samen leren, het ontwikkelen van leerstrategieën en monitoring samenbrengt.

Partners

De Educatieve Agenda Limburg is een samenwerkingsverband tussen de vier instellingen Hoger Onderwijs (Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool. Fontys Hogescholen en Open Universiteit), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), het voortgezet onderwijs (VO), het primair onderwijs (PO) en de Provincie Limburg. Uitbreiding van de samenwerking naar andere actoren in het Limburgse onderwijs wordt verkend.

Kwaliteit

De Educatieve Agenda Limburg speelt in op de maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot onderwijskwaliteit, zoals de kwaliteit van leraren, het benutten van talent en het stimuleren van een goede studie- en beroepskeuze. De Educatieve Agenda Limburg loopt daarmee voorop in de uitwerking van politiek en maatschappelijke belangrijke thema’s zoals de professionalisering van leerkrachten, het bevorderen van de arbeidsmarktrelevantie van opleidingen en opbrengstgericht werken.

Samenwerking cruciaal

Om de kwaliteit van het Limburgse onderwijs te behouden en verder uit te bouwen en de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren is het cruciaal dat kennisinstellingen samenwerken met scholen in alle onderwijssectoren, het bedrijfsleven en de Provincie Limburg. Op deze manier wordt de kennis en expertise van de verschillende spelers in het onderwijsveld optimaal benut en wordt van elkaar geleerd. Relevante vragen uit het onderwijsveld en bedrijfsleven worden zo op wetenschappelijke wijze onderzocht, rekening houdend met provinciale beleidsstrategieën, en kan innovatie in het onderwijs ook daadwerkelijk leiden tot een regionale economische structuurversterking. Verdere verbetering van het onderwijs leidt ook tot verbeteringen op talloze andere gebieden, zoals een betere gezondheid, een afname van de criminaliteit en meer ondernemerschap. Al deze factoren kunnen bijdragen aan een goede positie van de provincie Limburg: een gezonde woon- en werkomgeving.

Voorbeeldfunctie

Een duurzame samenwerking tussen onderwijsveld, onderzoek en bedrijfsleven is niet vanzelfsprekend. De Educatieve Agenda Limburg kan hierin een voorbeeldfunctie hebben voor andere provincies.

De Agenda is een combinatie van nieuwe en bestaande initiatieven waarbij het de bedoeling is dat andere lopende en nieuwe initiatieven aangehaakt raken. De Educatieve Agenda Limburg steunt op een continu proces van samen leren en werken aan verbetering van het onderwijs en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Relevante informatie, juiste interpretatie van die informatie en dialoog over de benodigde aanpassingen in het onderwijs zijn hiervoor essentieel. Op basis van alle beschikbare kennis, uit zowel praktijk als wetenschap, bepalen de partners gezamenlijk hoe de bestaande situatie te verbeteren is. Door voorgestelde veranderingen eerst op kleine schaal in te voeren, zijn de effecten vast te stellen. Op grond daarvan kan gekozen worden voor invoering op grotere schaal, verdere fine tuning als dat nodig is of het van tafel halen van de verandering. Zo verbetert het onderwijs stapsgewijs en systematisch.

Doorbraakprojecten

De Educatieve Agenda Limburg start nu met enkele concrete doorbraakprojecten als resultaat van de dialoog van het afgelopen jaar:

1. Een goede start voor leerkrachten in het basisonderwijs;
2. Leraar je bent het al;
3. Docentprofessionalisering in regionale leercentra.

Door de gekozen aanpak leidt de Educatieve Agenda Limburg tot een infrastructuur die ruimte biedt voor het stimuleren en evalueren van onderwijsinnovaties. Concreet betekent dit dat ook evaluatie van de effecten van andere initiatieven, zoals de Human Capital Agenda en het Techniekpact, mogelijk is. Intensieve samenwerking en goede monitoring van het onderwijs vormen bovendien een belangrijke basis voor de werving van aanvullende subsidies voor het onderwijs bij nationale onderzoekfondsen en EU programma’s.